בחודשים אפריל-אוגוסט 2010 בדק משרד מבקר המדינה לסירוגין את דרכי עבודתה של המועצה לניסויים בבעלי חיים שבמשרד הבריאות והפעולות שעשתה כדי לקיים פיקוח על ניסויים בבעלי חיים.  המבקר מקדים ומזכיר בדו”ח את העובדה כי בשנת 1994 נחקק חוק הניסויים בבעלי חיים מתוך מטרה “למצוא את האיזון המתאים בין הצורך להמשיך ולבצע ניסויים בבעלי חיים כדי לקדם את המחקר והרפואה, ובין הצורך למנוע ניסויים מיותרים ומזעור הסבל הנגרם לבעלי חיים במהלכם”.

בדיקת המבקר כללה גם מעקב אחר תיקון חלק מהליקויים שצוינו בדוח מ-2004. בדיקות בנושא הפיקוח על ניסויים בבע”ח וטיפול ברווחת בע”ח שמשמשים לניסויים נעשו גם בשלוש אוניברסיטאות: אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת תל-אביב והאוניברסיטה העברית. נתונים בנושא התקבלו גם ממשרד הביטחון. יצוין כי בדוח זה משרד מבקר המדינה אינו נוקט עמדה בנוגע לשאלה אם ראוי לבצע ניסויים בבע”ח, אלא בודק את איכות הפיקוח על הניסויים בבע”ח לפי חוק הניסויים ובוחן אם הניסויים בוצעו לפי החוק, לפי כללי הניסויים בבע”ח ולפי הנהלים הקיימים.

עיקרי הממצאים

 • חוק הניסויים קובע כי על המועצה לכלול 23 חברים שימונו על ידי שר הבריאות; מאמצע שנת 2009 ועד יולי 2010 כיהנו במועצה 20 חברים בלבד.
 • הביקורת העלתה כי הרכב הוועדות הפנימיות של האוניברסיטאות שנבדקו אינו מגוון דיו, ובתהליך האישור של בקשות לביצוע ניסויים בבע”ח לא שותפו חברי ועדה שאינם “מעוניינים בניסויים” בבע”ח;
 • חוק הניסויים קובע כי על המועצה לכלול 23 חברים שימונו על ידי שר הבריאות; מאמצע שנת 2009 ועד יולי 2010 כיהנו במועצה 20 חברים בלבד.
 • הביקורת העלתה כי הרכב הוועדות הפנימיות של האוניברסיטאות שנבדקו אינו מגוון דיו, ובתהליך האישור של בקשות לביצוע ניסויים בבע”ח לא שותפו חברי ועדה שאינם “מעוניינים בניסויים” בבע”ח;
 • נמצא כי הנהלים של 59 המוסדות שניתן להם אישור לביצוע ניסויים מבוססים על הנהלים של המועצה משנת 1998 ולא עודכנו לכללים משנת 2001;
 • בשנת 2005 פרסמה המועצה חוברת נהלים המיועדת לוועדות הפנימיות אולם היא לא חייבה את המוסדות לאמץ את הנהלים הללו;
 • נמצאו מקרים שבהם טיפול המועצה במוסדות שלא קיימו את החלטותיה בעניין היקף משרת הווטרינר היה לקוי.
 • המועצה אינה יכולה לוודא, לפי הנתונים שבידה שמרוכזים על פי דיווחי המוסדות, שהשימוש בבע”ח בניסויים נעשה לפי מספר בעלי החיים שאכן הותר לשימוש. דיווחי המוסדות גם אינם מאפשרים למועצה להשוות בין מספר ההיתרים לניסויים שניתנו בשנה מסוימת ובין מספר בעלי החיים ששימשו לניסויים באותה שנה;
 • משנת 2009 דורשת המועצה מהמוסדות לדווח לה אחת לשנה גם על הפעילות הווטרינרית המתבצעת בבתי החיות. נמצא כי רק 82% מהמוסדות שביצעו בשנת 2009 ניסויים בבע”ח דיווחו כנדרש, ורק 65% מהמוסדות שביצעו עד אוגוסט 2010 ניסויים בבע”ח העבירו את הדיווחים האמורים.
 • בביקורת הנוכחית נמצא כי וטרינרית המועצה אינה מתעדת באופן שוטף את ממצאי ביקוריה בבתי החיות ואינה עובדת על פי תכנית עבודה תקופתית.
 • נמצא כי בשל ההיקף הגדול של האישורים של הוועדות המוסדיות, היועץ המדעי בודק אותם באיחור של כשנה עד כשנה וחצי ולעתים אף נגרם עיכוב ממושך יותר. עוד נמצא שלעתים דרש היועץ לתקן את האישורים בעת שהניסויים היו בעיצומם או לאחר סיומם, כך שחלק מהמלצותיו לא היו רלוונטיות.
 • המועצה אינה מחייבת את המוסדות לדאוג לכך שהחוקרים והסטודנטים העוסקים בניסויים בבע”ח יעברו קורסי רענון בנושא; כך, יכולות לעבור שנים רבות מאז שחוקר עבר את הקורס הנדרש;
 • בנוסף, חלק מהוועדות המוסדיות מאשרות טופסי בקשה להיתרים לניסויים בלא שמבקש ההיתר הציג תעודת הרשאה המעידה על השתתפותו בקורס ההכשרה ואף בלי שציין בטופס הבקשה האלקטרוני, כנדרש, את פרטי הקורס.
 • על פי החוק וכללי הניסויים בבע”ח העילה היחידה להמתת בע”ח היא “המתת חסד”, כלומר לשם הפסקת סבל שלא ניתן למנעו באמצעים אחרים, ולא מתוך שיקולים כלכליים. נמצא כי לאחר הניסויים מקצת מבעלי החיים נמסרים לפינות חי וכדומה, אך במקרים רבים בעלי החיים מומתים ולא תמיד יש לדבר הצדקה.
 • הביקורת העלתה כי ככלל לא דנה המועצה בנושא חלופות שונות לעריכת הניסויים, להוציא דיון אחד בו נשקלה שיטת ניסוי חלופית.

בעקבות הממצאים

בעקבות הביקורת הודיעו משרד הבריאות והמועצה כי הם פועלים לתקן רבים מן הליקויים שצוינו בדוח, ובכלל זה הם מגבשים נהלים לעבודת המועצה, משפרים את דרכי הדיווח של המוסדות, נוקטים אמצעים נגד מוסדות שפועלים באופן בלתי תקין, מוסיפים תקן חלקי של וטרינרית נוספת במועצה, פועלים לגביית אגרות, ובוחנים דרכים לקבלת מידע ממשרד הביטחון.

מנכ”ל משרד הבריאות אף הצהיר כי ניסויים בבע”ח יתקיימו רק אם אין חלופה אחרת, וכי הם אינם תנאי מקדמי ומחייב לביצוע ניסויים בבני-אדם.