PTROA TV

קרבות כלבים – וידוי

אדם שהיה מעורב בקרבות כלבים, גויס כמקור ומספר לארגון פטרואה על מעורבותו בקרבות ועל הדרך בה מתייחסים מארגני הקרבות לכלבים שבבעלותם.

קרבות כלבים בישראל

כתבת תחקיר של טל מיכאל ששודרה ב 26 בנובמבר 2014 אודות טיפול המדינה בתופעת הכלבים המוגדרים בחוק מסוכנים ובקרבות הכלבים.

העבדת סוסי משא בפרך

במקומות רבים בארץ עדיין קיימים גורמים אשר משתמשים בסוסים להובלת משאות. במרבית המקרים מצבם של הסוסים אינו עומד בדרישות החוק.

קרבות כלבים

הכלבים המגיעים להלחם בקרבות הם מסוג פיטבול בעיקר. הם נגנבים מחצרות בתים או מגודלים במיוחד לצורך כך.

התעללות

התעללות בבעלי חיים על כל גווניה הינה תופעה מוכרת. מדובר בעיקר על התעללות בחתולים או בכלבים משוטטים.

סחר בבע״ח

תופעת הסחר בבעלי חיים היא כל כך נרחבת עד כי הציבור אינו מודע להיקפה האמיתי. מדובר בקצהו של קרחון.